.

LATEST INFO of JESSICA
**Hong Kong
ViuTV原創劇《極度俏郎君》 featuring 宣萱、姜皓文、張慧儀以及ERROR四子 broadcast on April 17, 2023 @ 9:30pm. Monday through Friday *EVERYDAY* *B-net  OFFENSIVE/INAPPROPRIATE STATEMENTS, MESSAGES CONCERNING BT or
DOWNLOADING A WHOLE SERIES WILL BE DELETED IMMEDIATELY.
Please post your message either in English or Chinese only.


.
Start a New Topic 
Author
Comment
News from Oriental

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

News from Sun

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Thanks steph and here's the trans

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Re: Thanks steph and here's the trans

Ar? surprise to see that news... but i'll support you anyway!

Sandy

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Thanks both of u !

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Re: Thanks both of u !

Thank you..I'll always support her. Anyway, I wish she'll film a lot more with TVB. Going to ATV isn't a great choice. Does anyone know what's her next series with TVB after TDOL? I really wish to see her again soon..

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Re: Re: Thanks both of u !

WHAT~?Why is so sudden?
Can anyone tell me why does jessica change supervicers??
I love carrima><'

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Thank you..I'll always support her. Anyway, I wish she'll film a lot more with TVB. Going to ATV isn't a great choice. Does anyone know what's her next series with TVB after TDOL? I really wish to see her again soon..

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Not sure what series will be next but going on vaca is next on her list. Hahha..

Time for Jessica to relax for abit.

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Thank you..I'll always support her. Anyway, I wish she'll film a lot more with TVB. Going to ATV isn't a great choice. Does anyone know what's her next series with TVB after TDOL? I really wish to see her again soon..

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Ha! Ha! Vacation jESSICA!!!

Most important a vacation, I recommend the BC’s (Columbia Ice field, Rockies, Banff and Lake Louise) I like it, so refreshing. Last holiday I cover Yunnan and this round very likely Jiuzhaigou…….. Love you!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Time for Jessica to relax for abit.

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Thank you..I'll always support her. Anyway, I wish she'll film a lot more with TVB. Going to ATV isn't a great choice. Does anyone know what's her next series with TVB after TDOL? I really wish to see her again soon..

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jessica Hsuan terminated her management contract with TVB last year, but continued to film for them under a per-series contract agreement. In the past, Jessica's work schedule was handled by TVB's Artist Development Branch Assistant Manager, Carri Ma. However, it turned out that Jessica recently signed with Bobby Au Yeung's manager, Lydia.

Jessica denied that she had an uneventful partnership with Carri. "Since it is the first time that Carri and I will be venturing outside [of TVB], we are still trying to adjust to the new arrangement."

TVB executive, Ho Ding Kwan, has signed with ATV and will bring TVB staff to work with him.


As one of the targeted artists, Jessica said, "The competition is a good thing, as it gives audiences more viewing choices. Since I just signed with a new manager, I will see what happens first!"

Source: The Sun


Credit goes to http://jaynestars.com

Take care!
Luv,
JeSS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

送上最衷心的祝福!

Wish you all the best!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

希望宣萱邁向電影方面發展.

希望宣萱邁向電影方面發展.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Wish you all the best!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

All the BEST!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

希望宣萱邁向電影方面發展.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Wish you all the best!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Re: All the BEST!

very surprise! I'll support you and all the best.

Luv,
Christy

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

希望宣萱邁向電影方面發展.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Wish you all the best!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Good Luck!!!

Good luck to Jessica!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

very surprise! I'll support you and all the best.

Luv,
Christy

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

希望宣萱邁向電影方面發展.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Wish you all the best!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Re: 希望宣萱邁向電影方面發展.

agree.. I wish she had more movies shooting, going to the big screen~~~~

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

希望宣萱邁向電影方面發展.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Wish you all the best!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱簽新經理人懶理挖角
21/04/2007去年與無結束經理人合約的宣萱,一直只以部頭合約形式繼續與無合作,工作上交由無藝員發展科助理藝員經理Carri媽負責。不過,原來最近宣萱已改簽其好友歐陽震華的經理人Lydia,但她否認因與Carri媽合作不愉快:「我同Carri媽都係第一次向外闖,好多都係摸摸未適應!」問到何定鈞入主亞視後將大舉挖角,目標人物之一的宣萱說:「我覺得係好事,有競爭先有進步!等觀眾有多選擇。我簽新經理人,合作搵到先算!」宣萱改簽新經理人,但否認是與舊經理人交惡。資料圖片

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

宣萱做歐陽震華師妹
21/04/2007宣 萱 去 年 跟 無 終 止 十 三 年 經 理 人 合 約 , 只 以 部 頭 約 形 式 合 作 , 工 作 上 改 為 交 給 前 無 藝 員 發 展 科 助 理 藝 員 經 理 Carri 媽 全 權 負 責 , 但 事 隔 半 年 宣 萱 已 改 簽 其 好 友 歐 陽 震 華 之 經 理 人 Lydia 。

問 到 是 否 合 作 上 出 現 問 題 時 , 宣 萱 跟 Carri 媽 均 表 示 雙 方 並 非 不 愉 快 , 宣 萱 謂 : 「 我 都 係 第 一 次 向 外 闖 , 好 多 事 情 都 是 摸 索 階 段 , 未 能 適 應 。 」 講 到 何 定 鈞 入 主 亞 視 , 有 傳 會 向 各 小 生 花 旦 進 行 挖 角 , 宣 萱 亦 榜 上 有 名 , 宣 萱 笑 說 : 「 都 係 一 ?好 事 , 有 競 爭 先 有 進 步 , 觀 眾 都 有 多 選 擇 。 我 簽 新 經 理 人 , 合 作 可 以 好 多 形 式 , 到 時 先 算 ! 」


宣 萱 不 排 除 與 亞 視 合 作 的 可 能 性 。 ( 資 料 圖 片 )

Re: News from Oriental

1 tỷ đầu tư gì
500 triệu đầu tư gì
100 triệu đầu tư gì
50 triệu đầu tư gì
20 triệu kinh doanh gì
5 tỷ đầu tư gì
có 5 tỷ nên làm gì
có 5 tỷ nên đầu tư gì
Có 3 tỷ nên làm gì
Có 3 tỷ nên kinh doanh gì
có 3 tỷ nên đầu tư gì
Có 2 tỷ nên mua nhà ở đâu Hà Nội
có 2 tỷ nên đầu tư vào đâu
2 tỷ mua nhà ở đâu TPHCM
vốn 2 tỷ kinh doanh gì
Có 2 tỷ làm gì
1 tỷ mua nhà ở đâu Hà Nội
khởi nghiệp với 1 tỷ
Có 1 tỷ nên đầu tư gì
1 tỷ mua nhà ở đâu TPHCM
có 1 tỷ nên làm gì
có 1 tỷ nên kinh doanh gì
có 500 triệu nên kinh doanh gì ở nông thôn
Có 500 triệu nên làm gì
Đầu tư gì với 500 triệu
kinh doanh gì với 500 triệu
200 triệu kinh doanh gì
200 triệu kinh doanh gì ở nông thôn
đất giá rẻ dưới 200 triệu
100 triệu mua đất ở đâu
100 triệu nên đầu tư gì
Khởi nghiệp kinh doanh với 100 triệu
100 triệu kinh doanh gì
Học cách làm giàu với 100 triệu đồng
ý tưởng kinh doanh vốn 100 triệu
làm gì với 100 triệu
Khởi nghiệp với 50 triệu
50 triệu kinh doanh gì
cách làm giàu khi có 50 triệu
đầu tư gì với 50 triệu
Làm gì với số vốn 50 triệu
50 triệu mua đất ở đâu
vốn 50 triệu nên kinh doanh gì
đầu tư gì với 20 triệu
20 triệu kinh doanh gì
làm gì với 20 triệu trong tay
vốn 20 triệu nên kinh doanh gì
khởi nghiệp với 20 triệu

Re: News from Oriental

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam phát triển dựa vào lĩnh vực kinh doanh đầu tư Bất động sản nhằm mang lại giá trị cao cho khách hàng.
Website: songdanhatnam.com


Sina (Mircoblog) : CLICK HERE
News collection website: http://www.suenhuen.com/
For Jessica WEBSITES, goto: The Strongest Links
OFFENSIVE/INAPPROPRIATE STATEMENTS, MESSAGES CONCERNING BT or
DOWNLOADING A WHOLE SERIES WILL BE DELETED IMMEDIATELY.
Please post your message either in English or Chinese only.